POLITYKA PRYWATNOŚCI R.O.D.O.

Klauzula informacyjna RODO
w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Quers Sp. z o.o.     z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ul. Hoża 86/410. NIP:7010627431, adres email: recepcja@dwordebowiec.pl, nr tel.: 33 858 85 85

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – recepcja@dwordebowiec.pl:

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH:

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,

- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

- firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

- firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

- pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa,
w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

- pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z  PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Goście hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres recepcja@dwordebowiec.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH,
W TYM PROFILOWANIE

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W STOSUNKU DO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

<<Powrót

e-mail: recepcja@dwordebowiec.pl
    Tel.: +48 33 858 85 85